Buy now and build later (BNBL) = Reprezinta sistemul care presupune cumpărarea de terenuri cu proiect de către diversi investitori, terenurile respective fiind destinate dezvoltărilor rezidenţiale sau industriale cu profituri majore pe termen mediu.

Ofertele de tip “Buy now/Built later” prezintă avantajul unui buget accesibil, premise de creştere a investiţiei cu o medie de minim 35% pe an, precum şi „optiunea nemaintalnita până în prezent de a construi o casă în regie proprie, dar în cadrul unui ansamblu sistematizat şi exclusivist”.

Programele Buy Now Build Later (BNBL) au fost lansate pe piaţă românească în 2005 şi sunt sisteme care permit cumpărătorilor să-şi etapizeze construcţia casei, în funcţie de posibilităţile materiale.

Buy Back = Sistemul buy-back imobiliar a fost introdus pe piata romaneasca de dezvoltatorul imobiliar Stein Construct in februarie 2007, ca o modalitate alternativa de achizitionare a unui apartament intr-unul din cartierele construite de companie.

Conceptul de buy-back presupune in primul rand evaluarea apartamentului proprietate personala al solicitantului de catre un specialist de la Asociatia Nationala a Evaluatorilor (ANEVAR). In momentul in care se stabileste valoarea apartamentului, tinand cont de criterii cum ar fi amplasamentul sau anul constructiei, se calculeaza diferenta dintre vechiul apartament si noul imobil, care urmeaza sa fie cumparat de solicitant. Aceasta diferenta constituie de fapt avansul.

Cadastru general = Sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economic şi juridic prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinaţie şi de proprietar, de pe întreg teritoriul ţării. click aici pt mai multe informatii

Cadastre de specialitate = Subsisteme de evident şi inventariere sistematică din punct de vedere tehnic şi economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrării lor raţionale. Dintre acestea se disting:

 • cadastrul agricol – evidenţa şi inventarierea sistematică a terenurilor agricole pe categorii şi subcategorii de folosinţă, specificând natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasă de calitate, venitul net etc.;
 • cadastrul forestier – evidenţa şi inventarierea sistematică a fondului forestier naţional şi a amenajamentelor silvice, specificând suprafaţa, esenţa lemnoasă, vârstă, consistenţa masei;
 • cadastrul căilor ferate – evidenţa şi inventarierea terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor şi stării reţelei feroviare;
 • cadastrul drumurilor – evidenţa şi inventarierea terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor şi stării reţelei de drumuri;
 • cadastrul porturilor – evidenţa şi inventarierea sistematică a terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor, căilor de transport, reţelelor subterane şi supraterane, platformelor tehnologice etc., care deservesc unităţile portuare;
 • cadastrul aeroporturilor – evidenţa şi inventarierea sistematică a terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor, căilor de transport, reţelelor subterane şi supraterane, etc., care deservesc aeroporturile;
 • cadastrul apelor – evidenţa şi inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape şi stuf precum şi a instalaţiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificând suprafaţa, calitatea, folosinţa, instalaţiile de transport şi exploatare, de protecţie şi ameliorare a calităţii;
 • cadastrul fondului imobiliar – evidenţa şi inventarierea corpurilor de proprietate din localităţi, specificând, pentru construcţii, folosinţă, materialele de construcţie, structură, regimul de înălţime, fundaţia, suprafaţa, dotările, starea;
 • cadastrul reţelelor edilitare (apă, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) – evidenţa şi inventarierea reţelelor edilitare şi a instalaţiilor care le deservesc, specificând amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de construcţie, parametrii tehnici, starea.

Cartea funciara Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare este reglementata prin Ordinul Ministerului de Jusitie nr.2371/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.

Conform acestei legi, fiecarui imobil (teren cu sau fara constructie) i se va atribui un numar cadastral pe baza caruia se va face in viitor identificarea lui.

Orice intabulare a unui contract de vanzare-cumparare (echivalentul transcrierii in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare) trebuie precedata de deschiderea Cartii funciare.

Deschiderea cartii funciare nu este conditionata de o vanzare, dar se realizeaza cel mai adesea in aceasta situatie.

Atribuirea numarului cadastral se face pe baza unor planuri intocmite de proiectanti autorizati.

Lucrarea pentru deschiderea Cartii funciare are urmatoarele etape:

 1. Un proiectant autorizat, va realiza planul apartamentului, planul de incadrare in zona a blocului si Memoriul tehnic justificativ referitor la toate apartamentele din bloc si la spatiile cu alta destinatie.Avizele necesare se obtin de la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
 2. Se intocmeste un set de copii legalizate dupa actul (actele) de propriatate.
 3. Se legalizeaza o copie dupa certificatul fiscal eliberat in ultimele 30 de zile (originalul se utilizeaza l notar, cu ocazia vanzarii).
 4. Se intocmeste o cerere (in 2 exemplare) din parte Asociatiei de proprietari (locatari), semnata si stampilata de Administrator, prin care se solicita deschiderea Cartii funciare colective si atribuirea numprului cadastral.
 5. Se intocmeste o cerere personala (in 2 exemplare) prin care se solicita deschiderea Cartii funciare individuale. Desi termenul legal de obtinere a incheierii de intabulare este de pana la 60 de zile, practic acesta este de 7-10 zile. Daca deschiderea Cartii funciare se face cu ocazia vanzarii, atunci obligatia deschiderii acesteia revine cumparatorului, dupa semmarea contractului de vanzare-cumparare la notariat, vanzatorului revenindu-i obligatia de realiza planurile cadastrale si de a obtine certificatul fiscal de la Directia fiscala si Certificatul de sarcini de la Judecatorie. Prima vanzare a unui apartament intr-un bloc de locuinte poate solicita un consum destul de mare de resurse financiare si de timp, dupa aceea insa o vanzare se va putea face mult mai repede, pe baza unui certificat fiscal si a extrasului de carte funciara, certificate care se pot obtine intr-un timp relativ scurt.

Dupa deschiderea Cartii funciare colective (a blocului), cu ocazia vanzarii unui alt apartament, nu vor mai fi necesare planul de incadrare in zona si memoriul tehnic justificativ.

Categorie de folosinţă a terenului = Caracterizare codificată din punct de vedere al destinaţiei terenului în funcţie de scopul pentru care este utilizat:
– agricol;
– silvic;
– construcţii;
– exploatare minieră;
– căi de comunicaţii etc.

Certificatul de performanţă energetică = un document tehnic care atestă performanţa energetică a unei clădiri şi cuprinde valori de referinţă, care permit consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică.

Pentru clădirile existente, certificatul de performanţă energetică este însoţit şi de recomandări de reducere a costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice.

Certificatul de performanţă energetică se elaborează pentru clădirile de locuit, birouri, şcoli, grădiniţe, spitale, hoteluri şi alte clădiri, care se construiesc, sunt vândute sau închiriate.

Certificatul de performanţă energetică este eliberat de către auditori energetici – persoane fizice atestate în condiţiile legii. Perioada de valabilitate a unui certificat de performanţă energetică este de 10 ani de la data înregistrării acestuia.

Chirie Prime = este chiria obtenabilă la momentul analizei pe o piaţă deschisă (poate fi şi o chirie ipotetică) pentru o dezvoltare cu o dimensiune corespunzătoare cu cererea manifestată pentru locaţia respectivă. Dacă nu sunt tranzacţii relevante în perioada de analiză, se indică o chirie ipotetică,
formulată în condiţii specifice de piaţă, păstrând aceleaşi criterii privind dimensiunea clădirii şi caracteristicile tehnice ale acesteia.

COÁMĂ, coame, s. f. = 1. Culme prelungită de deal sau de munte; creastă. 2. Partea de deasupra, orizontală, a unui zid. ♦ Linie de intersecție (orizontală sau oblică) a două versante de acoperiș. – Lat. coma.

CU = Certificat de urbanism
Certificatul de Urbanism este un act public emis de autorităţile administrative publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului – spre exemplu: caracteristicile zonei în care se găseşte amplasamentul, cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite (înălţimea maximă a clădirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de clădire, retragerile faţă de limita proprietăţii etc.), precum şi lista avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţie.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile publice locale, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamnetului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Termenul de emitere a certificatului de urbanism este de 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Termenul de valabilitate se stabileşte de către autoritatea emitentă între 6-24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilităţii C.U. se poate face la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării pentru o perioadă de cel mult 12 luni şi doar o singură dată.

Solicitantul poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informaţii cu privire la imobil-teren sau construcţii. Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlul asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare. Acesta se va adresa autorităţilor cu o cerere prin care solicită emiterea C.U. cu precizarea scopului solicitării.

Scopul emiterii C.U. – pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente precum şi pentru autorizarea desfiinţării construcţiilor.

Certificatul de urbanism se emite şi în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de studiu de fezabilitate, precum şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară.

Lista certificatelor de urbanism este publică şi se afişează lunar la sediul autorităţii emitente.

Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism.

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Art. 31 din Legea nr. 350/2001 defineşte sintagmele utilizate de lege respectiv regim juridic, regim economic şi regim tehnic.

Regimul juridic – dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea terenului în intravilan sau în afara acestuia; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului-zone protejate, zone în care acţionează dreptul de preemţiune asupra imobilului, interdicţii definitive sau temporare de construcţie sau dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România precum şi altele prevăzute de lege.

Regimul economic – folosinţa actuală, destinaţii admise sau neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zonă, reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei.

Regimul tehnic – procentul de ocupare al terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcelă, circulaţii şi accese pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului, înălţimea minimă şi maximă admisă.

Servitutea de monument istoric este un element al regimului juridic al bunului care trebuie evidenţiat în mod obligatoriu pe certificatul de urbanism, pentru a nu eluda dispoziţiile legale cu privire la exercitarea dreptului de preemţiune al statului la cumpărare.

Legea nr. 50/1991 reglementează regimul autorizaţiei de construire care are ca obiect asigurarea respectării măsurilor referitoare la amplasarea construcţiilor şi se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiei de urbanism şi certificatului de urbanism specific. În Anexa nr. 2 la această lege există o listă a termenilor de specialitate utilizaţi de legiuitor:

– intravilanul localităţii – teritoriul care constituie o localitate ce se determină prin Planul Urbanistic General (P.U.G.) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii organizate şi delimitate ca fiind independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o altă destinaţie înăuntrul căruia este permisă realizarea lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul Urbanistic General (P.U.G.) al localităţii.

– extravilanul localităţii – teritoriu cuprins între limita intravilanului şi limita administrativ- teritorială a unităţii de bază (municipiu, oraş, comună) înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de construcţie este restricţionată în condiţiile legii.

Legislaţia amenajării teritoriului şi urbanismului (în special Legea nr. 350/2001) stabileşte conceptul de teritoriu şi nuanţează acest concept definind teritoriul administrativ, intravilan, extravilan, metropolitan, periurban ş.a. Această lege stabileşte atribuţiile administraţiei centrale, judeţene şi locale, în privinţa amenajării teritoriului şi a urbanismului şi prevede că aplicarea dispoziţiilor legale, conform documentaţiei specializate de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se asigură prin eliberarea certificatului de urbanism.
sursa

CUT = coeficientul de utilizare a terenului
Coeficientul de ocupare al terenului exprimă raportul dintre Suprafaţa Construită desfăşurată a tuturor nivelurilor (SD) şi suprafaţa terenului (S).

DDE = Detalii de executie

DÓLIE, dolii, s. f. = Șanț sau unghi format la intersecția a două versante de acoperiș.

DTAC = Documentatie tehnica autorizatie de construire

Easy and Simple = Reprezinta operatiunea prin care dealer-ul pune in vanzare un imobil pentru care s-a achitat deja avansul, noului cumparator, nemaifiindu-i imputat avansul intrucat acesta a fost deja achitat de catre cumparatorul initial. Acest concept a fost introdus in Romania in 2008.

GLAF glafuri, s. n. , v. pervaz = 1. Săpătură făcută cu dalta în lungul sau împrejurul unei coloane. 2. Element de construcție din lemn, din marmură sau din beton, folosit la căptușirea părții inferioare a golului unei ferestre. 3. Muchia finisată a deschiderii făcute într-un perete. – Din bg. glah.

Intabulare = înscrierea unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, în cartea funciară.

INTRAVILAN = Teritoriul unei localitati care constituie zona construibila din acea localitate si se determina prin Planul Urbanistic General (PUG). Intravilanul cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu sau fara constructii, organizate si delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o alta destinatie. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localitatii.

JGHEAB, jgheaburi, s. n. = 1. Conductă sau canal deschis în partea superioară, făcut în piatră, într-un trunchi de copac etc., permițând (prin înclinarea sa) scurgerea unui lichid sau a unui material pulverulent. ♦ Canal de scurgere pentru apă sau adăpătoare pentru vite. ♦ Streașină. 2. Crestătură, scobitură, adâncitură.

Long life = Este o versiune a sistemului de plata direct catre dezvoltator, care presupune escaladarea formalitatilor de contractare a unui credit imobiliar/ipotecar prin intermediul institutiilor bancare. Exista si in acest caz un comision, dar care este sub cel practicat de orice banca din Romania.

MONTANT = Denumire data componentelor verticale ce intra in alcatuirea unei confectii: montantii unei usi, montantii unui parapet etc.

PAC = Proiectul pentru Autorizaţia de Construire
Proiectul pentru autorizarea executarea lucrărilor de construire (PAC) este un element cheie al procesului de autorizare, alături de certificatul de urbanism şi acordurile şi avizele stabilite de autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire.

PAC este extras din proiectul tehnic şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.

Executarea lucrărilor de construcţie se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenţă pe şantier este obligatorie pe toata durata execuţiei lucrărilor) şi de a face dovada că între acesta şi proiectul pentru autorizare – vizat spre neschimbare – există concordanţa tehnică.

Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, precum şi proiectele tehnice, pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel: de arhitect, de ingineri constructori şi de instalaţii, de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii.

In conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Lege nr. 50/1991, în mod obligatoriu, fiecare planşă a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartuş care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului, proiectantului şi proiectului, potrivit modelului cuprins în Anexa nr. 5 la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

În situaţia în care, înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat, beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe, ori de a opri lucrările, după caz, si de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii scrise şi desenate, cu condiţia că proiectul astfel modificat să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate.

Documentaţia vizată spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în întregul său, incluzând modificările supuse autorizării.

Prin excepţie, se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, dacă prin acestea: nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială; se asigură respectarea prevederilor Codului civil; nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime, POT, CUT, aliniament, ori aspectul construcţiei); nu sunt periclitate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate; se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu.

Conform Normelor metodologice ale Legii nr. 50/1991, autoritatea emitentă a autorizaţiei de construcţie admite, pentru anumite tipuri de lucrări şi/sau construcţii, prezentarea unor PAC, cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul – cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege. Se referă la locuinţe individuale în mediul rural, cu regim de înălţime P, P+1E, realizate din fondurile persoanelor fizice; anexe gospodăreşti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională. distinctă racorduri şi branşamente la reţelele de utilităţi; anexe ale exploataţiilor agricole; construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente. sursa

PÁZIE, pazii, s. f. = Scândură (ornamentală) așezată vertical la capătul din afară al căpriorilor unui acoperiș cu streașină pentru a ascunde capetele acestora. ◊ Marginea verticală a unui cofraj. ♦ Fâșie de tablă așezată la intersecția unei învelitori cu un zid, pentru a împiedica pătrunderea apei prin rostul de la intersecție.

POT (Procentul de ocupare al terenului)= exprimă raportul dintre suprafaţa construită la sol (SC) şi suprafaţa terenului considerat (S), înmulţit cu 100 (exemplu: POT = 25%, ceea ce înseamnă că se poate construi pe un sfert din suprafaţa terenului respectiv).

POT-ul generează astfel suprafaţa construită la sol maxim posibilă raportată la suprafaţa terenului (exemplu: in cazul in care prin Certificatul de Urbanism se specifică un POT de 25%, atunci se construieşte pe un sfert din suprafaţa terenului). POT-ul se stabileşte în funcţie de destinaţia zonei în care urmează a fi amplasată construcţia şi în funcţie de condiţiile de amplasare în teren.

POT-ul se completează cu Coeficientul de Utilizare al Terenului (CUT), cu regimul de aliniere la stradă şi cu regimul de înălţime, şi formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcţiilor, de care orice proprietar şi orice arhitect trebuie să ţină cont. sursa

PT = Proiect tehnic

PUD = Plan Urbanistic de Detaliu
Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) este acela care stabileşte normele la nivelul unui subteritoriu, unei străzi, unei pieţe sau a unui grup de terenuri, fiind documentul care specifică parametrii în care se poate realiza o construcţie.

Certificatul de urbanism sau o autorizaţie de construire se acordă numai după consultarea prealabilă a PUD-ului. În cazul în care acesta nu există, instituţia Primăriei este aceea care poate solicita întocmirea lui, pe baza PUG şi PUZ.

PUD-ul se întocmeşte fie când acest lucru este prevăzut în Regulamentul Local de Urbanism (RLU), fie atunci când, din diverse motive, regulamentul nu se poate aplica, anumite proprietăţi ale amplasamentului fiind diferite de cele propuse de RLU.

PUD-uri se întocmesc şi în cazul în care investiţia preconizată diferă de prevederile RLU.

Conform legii, PUD-ul este aprobat de Consiliul Local al oraşelor, comunelor sau sectoarelor, în cazul municipiului Bucureşti. PUD-urile nu pot fi aprobate fără avizul Comisiei Tehnice a primăriei sau, atunci când primăria nu are o comisie tehnică, de către comisia tehnică de urbanism a Consiliului Judeţean.

Documentul conţine normele care se aplică în cazul unei construcţii: înălţimea maximă, procentul din teren ocupat de construcţie, coeficientul de ocupare a terenului, retragerile minime admise sau destinaţia obiectivului (locuinţe, birouri, comerţ, industrie). Alte avize sunt cele ale furnizorilor locali de utilităţi, cum ar fi Distrigaz, Electrica sau Romtelecom, iar uneori şi avizele de circulaţie sau de mediu.

Termenul de valabilitate al unui PUD este de 2 ani. sursa

PUG (Planul Urbanistic General) = este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor. Mai exact, PUG-ul constituie cadrul legal pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare conform Legii 350/2001, modificată şi completată prin Legea 289/2006.

PUG-urile cuprind analiza, reglementările şi Regulamentul Local de Urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază, atât din intravilan, cât şi din extravilan.

Reglementările pe termen scurt pe care le include PUG-ul se referă la stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii, stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan, zonificarea funcţională, corelată cu organizarea reţelei de circulaţie, delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, stabilirea zonelor istorice protejate şi de protecţie a monumentelor istorice, formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor şi precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.

Reglementările pe termen mediu şi lung pe care le include PUG-ul se referă la evoluţia în perspectivă a localităţii, direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu şi traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

PUZ = planul de urbanism zonal

Rent to buy = Este programul care iti ofera posibilitatea de a personaliza modalitatea de plata, avand optiunea de a plati sau nu un avans. Timp de 2 ani poti achita o suma cu titlu de chirie care sa reprezinte 1% din costul intregului apartament pe luna, urmand ca la finalizarea acestui termen sa achiti restul de plata ramas, la fel, tot in rate sau cash. Iata si cateva dintre beneficiile acestui concept:

 • Nu presupune plata unui avans, insa in eventualitatea in care acesta exista, rata chiriei lunare va fi mult mai mica;
 • Locuinta se poate inchiria pe o perioada de maxim 4 ani (in functie de proiect), iar la sfarsit 100% din valoarea chiriei, (mai putin TVA-ul), se deduce din pretul locuintei;
 • Daca doresti sa achiti locuinta inainte de perioada de inchiriere, beneficiati de o reducere semnificativa din pretul acesteia;
 • Plata chiriei lunare iti va oferi credibilitate in fata bancii, in momentul obtinerii unui credit, prin demonstrarea posibilitatii de a plati o rata lunara;
 • Costul chiriei va fi o optiune mult mai ieftina decat rata lunara a unui credit, in situatia pietei actuale.

RI = Regim de înălţime
Regimul de înălţime (RI) este direct proporţional cu distanţa fată de construcţiile alăturate.

Detaliile legate de regimul de înălţime sunt cuprinse în Proiectul de Autorizare a Construcţiei (PAC).

Distanţa faţă de imobilele vecine diferă în funcţie de zonă. Reglementatorul a fixat însă norme minimale ce trebuie respectate de orice nouă construcţie.

In zonele aglomerate, distanţa legală este de minimum 4 metri. Aceasta distanţa este necesară pentru a asigura spaţiul privat al locuitorilor, iar înălţimea acestora nu trebuie să umbrească construcţiile vecine. Trebuie ştiut că distanţele nu se calculează faţă de clădirile vecine propriu-zise, ci faţă de limitele de proprietate. In cazul imobilelor foarte înalte (P+6 sau mai înalte), mărimea retragerilor scade sub această valoare. Aceste reguli depind foarte mult de arhitectura specifică zonei în care se va construi. Prin PUD-uri (Planuri de Urbanism de Detaliu) se poate mări sau micşora RI.

In general clădirile dintr-o anumită zonă trebuie sa aibă un regim de înălţime apropiat, însă sunt cazuri în care se fac excepţii. De exemplu, clădirile amplasate la colţul străzilor pot depăşi înălţimea clădirilor învecinate.

Înălţimea unei clădiri poate fi mai mare decât a celor vecine doar dacă ultimul sau ultimele etaje sunt retrase, iar strada păstrează nivelul de înălţime. sursa

Sageác, sageácuri, s.n. (înv.) streașină, prelungirea podului făcută pe capetele ieșite în afară ale grinzilor.

Sale and lease back = Contractele imobiliare de tip sale & lease back presupun vanzarea unui imobil, pentru ca, in baza unui contract de leasing pe termen lung, vanzatorul sa isi pastreze dreptul de folosire a bunului, in schimbul unei chirii.

Teren agricol = Se referă la un teren folosit pentru cultivarea unor culturi.

Din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă fac parte: terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, păşunile, fâneţele, serele, solariile, terenurile cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii agrozootehnice şi de îmbunătăţiri funciare, amenajările piscicole, drumurile tehnologice şi de depozitare.